Menu

News & Blogs

Document requirement for Epassport

विद्यतुिय राहदानीको अनलाइन अतिम दिा ातनिदेन फारम(Online Pre-enrollment Form) साथ राहदानी विभागमा लाइभ इनरोलमेन्ट केन्रमा उपस्थथि हदुँुा देहाएका अपलोड गरेका कागजहरु साथैमा तलएर आउन ुपनेछ ।

a). नािालकको हकमा पवहलो पटक राहदानी बनाउनको लातग i)

नािालक पररचयपत्र सक् कल

ii) नािालक पररचयपत्रिाहकको िस्थिर सवहिको स्जल्ला प्रमास्िकरि पत्र

iii) आमाबाबकु ो नागररकिा प्रमािपत्र सक्कल

iv) आमाबाबकु ो वििाह दिाा प्रमािपत्र

b.) नािालकको राहदानी निीकरिको लातग: i)

नािालक पररचयपत्र सक् कल

ii) नािालक पपररचयपत्रिाहकको िस्थिर सवहिको स्जल्ला प्रमािीकरि पत्र (परुानो पासपोटा नेपालबाट बनेको हकमा स्जल्ला प्रमािीकरि आिश्यक नपने)

iii) नािालकको परुानो राहदानी

iv) आमाबाबकु ो नागररकिा प्रमािपत्र सक्कल

v) आमाबाबकु ो वििाह दिाा प्रमािपत्र (१० िर्ामतुनका नािालकको हकमा ५ िर्का ो अिति मान्य रहेको ई-पासपोटा जारी गररनेछ। १०-१६ िर्ाको नािालकको हकमा सो अिति १० िर्ा हनुेछ।) c.) १६ िर्ा भन्दा मातथ उमेर भएका नपेाली नागररकको हकमा पवहलो पटक राहदानी बनाउनको लातग i) नेपाली नागररकिाको सक्कल प्रमािपत्र ii) रास्् िय पररचयपत्रको नम्बर खलु ेको प्रमािपत्र (यसअस्ि हथितलस्खि राहदानी भएको भए यसैअनरुुप पवहलो पटक राहदानी बनाउनेप्रविया मात्र परुा गने) d.) १६ िर्ा भन्दा मातथ उमेर भएका नपेाली नागररकको हकमा राहदानी निीकरिको लागि i) नेपाली नागररकिाको सक्कल प्रमािपत्र ii) रास्् िय पररचयपत्रको नम्बर खलु ेको प्रमािपत्र iii) यसअतिको यन्त्रिाचक/विद्यिुीय राहदानी तलएको भए सो को सक्कल।